De VVD en de verkiezingsuitslag: hoe nu verder?

De VVD Assen wenst alle raadsleden van harte succes. 21 nieuwe raadsleden tekent de forse vernieuwing in de raad en biedt kansen voor een vernieuwende werkwijze. Een nieuwe gemeenteraad dient de grote maatschappelijke uitdagingen in Assen met goede moed op te pakken. We gaan graag aan de slag voor een nóg mooier Assen. Maar wat zijn die uitdagingen?


1.     In Assen willen wij graag meer gaan profiteren van de economische groei: met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Snel aan de slag met investeren in een goed gevulde binnenstad, inclusief een aanpassing van het parkeerbeleid en meer culturele evenementen. We moeten actief bedrijven aantrekken: zo vullen we alle bedrijventerreinen en krijgen we meer banen.


2.     Alle inwoners van Assen nemen op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Wat daarbij helpt is een integrale aanpak: het combineren van sociale zaken met sport en cultuur. Wij willen bijzondere aandacht voor meedoen door de jeugd, meer preventie en het welzijn en de zorg voor ouderen.  


3.     De energietransitie vraagt een forse inspanning van de gemeente in samenwerking met de Asser samenleving en andere overheden. Duurzame energieopwekking- en besparing, gasloos en circulair bouwen en klimaatadaptatie van nieuwe en bestaande woonwijken. Klimaatbeleid levert ook kansen voor lokaal en regionaal ondernemerschap met nieuwe werkgelegenheid.


4.     In Assen moeten we voldoende nieuwe woningen bijbouwen. Betaalbare woningen, maar ook de doorstroming op gang brengen. Daarom tevens bouwen voor alle doelgroepen - jongeren, gezinnen, alleenwonenden en ouderen - zowel in de wijken als in de binnenstad. En vernieuwende bouwvormen stimuleren, die bijdragen aan de energietransitie. Wij vragen aandacht voor schone, leefbare, veilige wijken, en de continuering van Mijn Buurt Assen. Tot slot zal dit alles wat de VVD betreft het beste bereikt kunnen worden door een nieuwe vorm van samenwerking in de raad. Wij willen een open, op samenwerking gerichte bestuursstijl van de raad en het nieuwe college aan de maatschappelijk vraagstukken werken. Daarbij geven we ruimte aan inspraak, ideeën en inspiratie vanuit de Asser samenleving. Met, voor en door de Assenaren!