Nieuws

 • Martin Rasker wordt lijsttrekker VVD Assen

  Martin Rasker wordt lijsttrekker VVD Assen Lees verder

 • Geen dwang in de Regionale Energiestrategie

  28 mei − De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is een product van veel partijen samen dat richting geeft aan de plannen om in Nederland grote hoeveelheden energie (elektriciteit en warmte) duurzaam op te wekken. Dat is vastgelegd in overleg met alle gemeenten, de provincies, de waterschappen en het kabinet. Per 2050 moeten grote stappen zijn gerealiseerd. Inmiddels is de Regionale Energie Strategie 1.0 voor de regio Drenthe in concept klaar. Gemeenteraden, provinciale staten en de waterschap bestuurders buigen zich nu over het concept. De VVD-fracties in Drenthe zijn kritisch. Lees verder

 • VVD Assen wil bouwen, bouwen, bouwen

  20 april − In de Drentse hoofdstad Assen is het goed leven en werken. Het heeft een prachtig woonmilieu. De fysieke en digitale infrastructuur in en rond Assen is prima en voorbereid op de toekomst. Dat maakt Assen aantrekkelijk voor veel mensen. Om de stad ook in de toekomst voor huidige en potentiële inwoners interessant te houden is het belangrijk om woningen te bouwen die in een behoefte voorzien. Lees verder

 • VVD Assen bereikt andere houding bij warmtevisie

  19 maart − Donderdag 18 maart 2021 heeft de raad gesproken over de warmtetransitie visie voor Assen. De VVD Assen fractie had in dat debat een sleutelrol. En wat is nu het resultaat? Wethouder Dekker heeft namens het college in onze ogen donderdagavond expliciet bevestigd dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken. Zij gaf duidelijke antwoorden op onze expliciete vragen. Lees verder

 • VVD Assen wil winkels helpen die kraken onder coronacrisis

  05 maart − VVD in Assen lanceert een plannetje om winkeliers meer ademruimte te geven. Ondernemers kreunen nu al maanden onder de coronacrisis, en de VVD wil daarom helpen om ze meer lucht te geven. En wel zo snel mogelijk. De VVD wil daarbij vooral 'out of the box' denken. Zo moet er ruimte komen voor winkeliers om op de warenmarkt in de stad, op woensdag en zaterdag, ook hun spullen te verkopen. Verder zou er via de Gemeentelijke Kredietbank (GBK) een overbruggingskrediet moeten komen voor ondernemers en ZZP'ers in moeilijkheden, waarvoor de gemeente Assen dan garant staat. Lees verder

 • Laten we in Assen snel, maar verantwoord uit de lockdown komen

  04 maart − Naast de gezondheidscrisis stapelen andere problemen zich op: Die van de ondernemers, de scholieren en studenten, de thuiswerkers, de mensen die op een behandeling van een andere ziekte wachten, maar ook zij die hun baan verliezen. Kortom, de economische en mentale crises van heel Nederland. Lees verder

 • Opiniestuk: Eigen regie van mensen met een beperking verder verstevigen

  16 februari − Vrijheid is één van de centrale liberale waarden die gedragen worden in onze hedendaagse maatschappij. Iedere burger heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken en een leven te leiden dat hem of haar aanstaat. Dat recht hebben ook mensen met een (verstandelijke) beperking en daar is de afgelopen jaar steeds meer aandacht voor. Lees verder

 • Huishoudelijk afvalinzameling

  27 december − Huishoudelijk afval is een fundamentele taak voor de gemeente. Als VVD Assen vinden we het belangrijk dat de inzameling zo georganiseerd is, dat er zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan een circulaire maatschappij. Als liberalen willen we de wereld immers zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En we zijn zuinig op de beperkte grondstoffen van de aarde. Lees verder

 • Drie tientjes voor onze inwoners

  07 november − Op november 2020 is door de gemeenteraad van Assen de begroting en meerjarenraming voor 2021 en volgende jaren unaniem vastgesteld. Of eigenlijk moet ik spreken over de aangepaste begroting, want als VVD Assen hebben we een wijziging voorgesteld; een amendement ter compensatie van de rioolheffing. Lees verder

 • Handhaven voor veiligheid

  07 september − Op 3 september 2020 is het rapport ‘Toezicht en handhaving OOV’ van de rekenkamercommissie in de gemeenteraad behandeld. Als lokale VVD hebben we de bevindingen en de daarin voorgestelde verbeteringen van harte onderschreven. Lees verder

 • De VVD in Assen maakt zich opnieuw zorgen over verloedering Mannes

  14 augustus − Op 4 oktober 2018 is bij het station in Assen het beeld Mannes feestelijk onthuld. Een grote statige hond die al snel tot een gewild fotopunt voor onze bezoekers is geworden. Na een jaar, in juni 2019, hebben we als VVD fractie al schriftelijk vragen gesteld over de snel achteruitlopende staat van dit kunstwerk. Het college heeft toen o.a. geantwoord dat zij “het met de VVD eens is dat Mannes beeldbepalend is en er goed uit moet zien”. Tevens dat het college maatregelen neemt en “verwacht dat Mannes eind september (2019) weer volledig representatief is”. Helaas constateert de VVD dat Mannes er nu helemaal niet representatief uitziet. Sterker nog, in het tweede jaar is de kwaliteit zichtbaar nog veel verder achteruitgegaan. Onbegrijpelijk aangezien het beeld destijds aangeschaft is inclusief 10 jaren onderhoud. Lees verder

 • Assen heeft weer een economische agenda!

  11 augustus − Tijdens de laatste raadsvergadering is de economische agenda 2020-2025 vastgesteld. Een economische agenda met visie die richting geeft aan wat we als stad in economische zin willen zijn en bereiken. Een agenda en visie opgebouwd vanuit een grondige analyse en in samenspraak gemaakt met partners uit de stad en regio. Een economische agenda die ambities uitspreekt en rust op drie stevige strategische pijlers. Met daarbij duidelijk beschreven wat we als stad gaan doen om die ambities te bereiken. Het ziet er wat de VVD-fractie betreft goed uit. Lees verder

 • Wmo en jeugdhulp

  16 juni − In de raadsvergadering van 4 juni is de nieuwe verordening voor Wmo en Jeugdhulp behandeld. Een onderwerp van belang voor onze VVD-fractie, vooral vanwege de excessieve kostenoverschrijdingen in het sociale domein. Deze overschrijdingen leidden uiteindelijk tot de noodzaak om elders ongewenste bezuinigingen door te voeren of de lasten voor de Assenaren te verhogen. Reden voor de fractie om uitermate kritisch te zijn op dit punt. Lees verder

 • Michiel Hasslacher te gast bij RTV Drenthe over de #ondernemerschallenge

  13 mei − Vanochtend was Michiel Hasslacher te gast bij RTV Drenthe om te vertellen over de #ondernemerschallenge. Luister hier het fragment terug! Lees verder

 • #ondernemerschallenge

  08 mei − Laat zien dat jij je lokale ondernemer steunt! Doe een week lang je boodschappen bij je lokale ondernemers, koop een week lang zo vaak mogelijk lokaal en houd daarmee de levendige winkelstraten overeind. Maak bijvoorbeeld een foto van de maaltijd die je besteld hebt of het boek dat je gekocht hebt. Ook kan je een foto maken met het product en jouw favoriete ondernemer! Post dit op social media, dus denk dan bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Tag de ondernemer en voeg de hashtag #ondernemerschallenge toe. Doe dit elke dag in de week dat je gechallenged bent en daag elkaar uit. Challenge daarom zelf minimaal 3 vrienden of familieleden. Ook zij zullen nu de lokale ondernemers gaan steunen. Lees verder

 • Van de wethouder

  02 mei − Ik schrijf deze bijdrage aan de VVD-nieuwsbrief op 24 april 2020. De dag dat we als gemeente Assen ons herstelplan voor de begroting 2020 hebben ingeleverd bij de provincie Drenthe. Na een goede en constructieve raadsvergadering gisteravond komt hiermee een einde aan een enerverende politieke periode. Zoals u weet begon dat in september 2019 toen Stadspartij PLOP besloot de coalitie te verlaten. Hierdoor bleven we achter met een minderheidscollege van ChristenUnie, Groenlinks en VVD. Al gauw bleek dat er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden was voor de begroting zoals we die opgesteld hadden. Lees verder

 • Een nieuwe griffier benoemen. Hoe werkt dat eigenlijk?

  02 mei − Als gemeenteraadslid ben ik lid van de werkgeverscommissie die zich bezighoudt met de griffie en haar werkzaamheden. Deze werkgeverscommissie bestaat uit vijf raadsleden, verdeeld over coalitie- en oppositie partijen. De griffie bestaat uit een vijftal medewerkers die op alle vlakken ondersteuning biedt aan de raadsleden om hun taak als raadslid zo goed als mogelijk te kunnen vervullen en staat volledig ten dienste van de gemeenteraad. In december 2019 heeft de huidige griffier (Inge Rozema) de werkgeverscommissie laten weten per 1 mei 2020 te willen stoppen met haar werkzaamheden. Wat gebeurt er dan binnen de werkgeverscommissie? Lees verder

 • VVD Assen heeft diverse wensen voor financieel herstelplan

  29 maart − In deze bijzondere tijd stond op 26 maart opnieuw het herstelplan ter discussie. Nu vooral over de maatregelen die genomen moeten worden om de financiën op orde te brengen de komende jaren. Deze tijd vraagt dat ons aller aandacht gaat naar de ondersteuning van inwoners, bedrijven, ZZP-ers en instellingen. Die moeten deze crisis zo goed mogelijk doorkomen. De VVD-fractie neemt aan dat dit gevolgen heeft voor de financiële positie van de gemeente, al is het maar tijdelijk. Onze wethouder Mirjam heeft veel contact met de provincie, die op dit moment fungeert als toezichthouder, om te zien hoe we samen de juiste beslissingen kunnen nemen. Ondanks alle onzekerheid weten we dat het financiële herstelplan er toch moet komen en daarom gaan we er mee verder. Lees verder

 • VVD wil uitstel lokale belastingen voor Asser ondernemers

  15 maart − Onze Asser ondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De VVD-fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Lees verder

 • Mooie slag voor Assen met inzet middelen uit het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP)

  29 januari − Doordat het Rijk heeft afgezien van de aanleg van de Zuiderzeelijn is er onder andere een compensatieprogramma, het Ruimtelijk-Economisch Programma, opgezet. Daarbij werden de drie noordelijke provincies en Flevoland enigszins gecompenseerd. Daar is nu door de raad een definitieve bestemming aan gegeven en die past heel goed in het programma van de VVD-Assen. Lees verder