Spreektekst VVD: flexwoningen Groene Dijk Assen

"Afgelopen december gingen we akkoord met de aankoop van 96 flexwoningen van het Rijk. Daarna volgden afgelopen periode verschillende gesprekken met ondernemers en omwonenden over de beoogde locatie van deze woningen: de Groene Dijk."

"Wij hoorden dat mensen daar zich gefrustreerd voelden en zorgen hadden over dit plan. Gefrustreerd, omdat zij niet vanaf het begin hun input konden geven. En de input en vragen die zij hadden, werden onvoldoende beantwoord. Zorgen waren er onder andere over veiligheid en de verdeling van toekomstige bewoners van de flexwoningen. 

Tegelijkertijd horen we ook het belang van het vergroten van de woningvoorraad. Een jaar geleden is er in deze raad ingesproken door een jongere, over het tekort aan betaalbare woningen voor zijn leeftijdsgenoten. En die signalen zijn er steeds meer. Het bouwen van woningen gaat niet snel genoeg, en dus kijken we naar andere vormen van wonen, zoals flexwoningen. Vorige periode vroeg de VVD-fractie daar al aandacht voor. 

We nemen de zorgen van de ondernemers en woonarkbewoners serieus, en tegelijkertijd zien we de noodzaak om extra woningen te realiseren. De wachtlijsten voor sociale huur blijven lang, en mensen staan ook steeds langer ingeschreven. 

In onze fractie hebben we alle belangen afgewogen om tot een besluit te komen. De fractie van VVD Assen gaat akkoord met voorliggend voorstel, maar wel op 3 voorwaarden: 

  1. Ondernemers en woonarkbewoners voelden zich overvallen door de plannen aan de Groene Dijk. Zij hebben zich met andere verwachtingen destijds daar gevestigd. Kan het college toezeggen om met hen in gesprek te gaan over de behoefte die zij hebben? En om die gesprekken ook te blijven voeren wanneer de bewoners van de flexwoningen zijn gevestigd? Daarbij willen wij benadrukken om vooral open te staan en niet de deur dicht te gooien, maar te kijken naar dingen die wél kunnen. Niet ‘Nee, tenzij…’ maar ‘Ja, mits… Zou het college de raad hiervan op de hoogte kunnen houden? 
  2. Dan over parkeren. Tijdens de informerende bijeenkomst werd verteld dat er wordt gestart met een aantal parkeerplekken en dat er daarna opgeschaald worden. VVD Assen wil het college meegeven om die volgorde andersom te doen; eerst alle parkeerplekken aanleggen, en mocht het achteraf niet nodig zijn, dan kan er altijd afgeschaald worden. We willen voorkomen dat er, door een tekort aan parkeerplekken, alsnog geparkeerd wordt langs de weg, waardoor het bedrijventerrein ontoegankelijk wordt voor vrachtverkeer. 
  3. Tot slot voorzitter, achteraf hadden we meer tijd willen hebben om kritisch te kijken naar welke locaties in Assen geschikt zijn voor flexwoningen. We vragen het college daarom om een inventarisatie voor meer locaties voor flexwoningen te maken. Kijk daarbij wat er nodig is om die locaties gereed te maken en hoe lang dat duurt. Zo zijn we als gemeenteraad in de toekomst voorbereid."