Geen dwang in de Regionale Energiestrategie

De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is een product van veel partijen samen dat richting geeft aan de plannen om in Nederland grote hoeveelheden energie (elektriciteit en warmte) duurzaam op te wekken.  Dat is vastgelegd in overleg met alle gemeenten, de provincies, de waterschappen en het kabinet. Per 2050 moeten grote stappen zijn gerealiseerd.

Inmiddels is de Regionale Energie Strategie 1.0 voor de regio Drenthe in concept klaar. Gemeenteraden, provinciale staten en de waterschap bestuurders buigen zich nu over het concept. De VVD-fracties in Drenthe zijn kritisch.

 

In de regionale energiestrategie wordt ingezet op zonnepanelen en windmolens. Steeds meer mensen in Nederland willen net als de VVD liever kiezen voor kernenergie, maar dat valt buiten de kaders van deze opgave.

 

De Drentse VVD-ers vinden het belangrijk dat we in onze provincie een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie. Drenthe doet al flink mee met zonne- en windparken die gerealiseerd en deels nog in aanleg zijn. Daarbovenop zijn in de concept RES nog extra ambities opgenomen. Die zijn in Drenthe wisselend qua omvang per gemeente, maar opgeteld zijn ze fors. De VVD vraagt zich af: waarom deze hoge extra ambitie in de RES? Ook zonder deze extra ambitie wordt de doelstelling al gehaald. En het is allerminst zeker of de eigen inwoners zitten te wachten op extra windmolens en zonneparken.

 

Dat is meteen ook het belangrijkste punt voor de VVD: is er draagvlak bij de inwoners? Met de windmolendiscussies nog vers in het geheugen vragen we ons dat af. Zonnepanelen op daken lijkt een aanvaardbare methode, maar is technisch lastiger uit te voeren. Dus zal ook een deel van de extra ambities gerealiseerd worden met windmolens en zonneakkers. Daarbij moeten honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd worden in het Drentse energienetwerk voordat dit het extra aanbod aankan. Is dat haalbaar en betaalbaar?

 

In dit stuk staat voor elke gemeente een hoeveelheid op te wekken energie: met windmolens, zon op land en zon op dak. De plek waar de windmolens en zonnepanelen gaan komen, staat er nog niet. Daardoor is er geen beeld wat dit gaat betekenen voor je woonomgeving. Logisch dat de meeste inwoners nog niet veel interesse hebben in de RES.

 

Waar komen de windmolens en hoeveel? Waar komen de zonneakkers en hoeveel hectares? We willen heel veel zonnepanelen op bedrijfsgebouwen leggen, maar kunnen de daken die extra belasting wel aan? Dat is allemaal nog niet bekend. Ook is er nog geen ‘artist impression’ waarin we echt kunnen zien wat dit betekent in het Drentse landschap. Hoe kunnen de inwoners zich dan een beeld vormen van het ‘nieuwe Drenthe?’ Ziet dat eruit als de Flevopolder? Overleg en participatie moet nog vormkrijgen en pas dan kunnen we zien wat hier in Drenthe haalbaar is. Waar is wel en geen draagvlak voor?

 

Voor de VVD is het zeer belangrijk dat in het vervolg van dit proces bewoners nauw worden betrokken. En dan échte participatie, niet alleen informatieavonden. Waarbij inwoners kunnen meedenken en alternatieven aandragen of randvoorwaarden meegeven. En waar ook de ruimte is om uiteindelijk te besluiten een initiatief niet door te laten gaan.

Als we er zo mee omgaan, dan wil de VVD meewerken aan de verdere uitvoering van deze RES 1.0.  Waarbij het belang van draagvlak, en de ruimtelijke inpassing, belangrijker is dan het precies behalen van de genoemde energie-hoeveelheid in de RES-plannen.

 

En dan is er nog het punt van dwang. In deze RES 1.0 wordt een oproep gedaan aan het kabinet om te zorgen dat gemeenten en provincies dwangmiddelen krijgen om mensen mee te laten werken aan de warmtetransitie. Van het gas af en overstappen op een warmtepomp, bijvoorbeeld.


Voor de VVD is dat nu vele bruggen te ver. We zijn immers nog bezig met onderzoeken.  Nog veel is onduidelijk. Neem de hoge kosten van het ombouwen van je warmtevoorziening: komt hiervoor een vergoeding van het Rijk? Wat zijn goede systemen? Voordat we met hele wijken gaan overstappen moet er op al deze en andere vragen een antwoord zijn. Daarom kan er wat de VVD betreft nog geen sprake zijn van dwang.

 

In de RES wordt gemeld dat de ‘energietransitie vraagt om visie, inzet en vooral om veel lef’. De VVD stelt daar echter tegenover: wat de energietransitie nu nodig heeft, is onderzoek, behoedzaamheid en vooral afstemming met de inwoners.

 

Drentse VVD-fracties in gemeenten en provincie,


 

Roel-Poppe Lubbers               AA en Hunze

Bert Homan                           Assen

Albertus Steenbergen            Borger Odoorn

Erik Bonkes                            Coevorden

Ruud Smit                              De Wolden

Arend Steenbergen                Hoogeveen

Jan-Roelof Meesters               Meppel

Nanda Emmens                      Noordenveld

Willemien Meeuwissen          Provincie

Roelof Nijenbanning               Tynaarlo

Renate Masselink                   Westerveld