Wmo en jeugdhulp

 In de raadsvergadering van 4 juni is de nieuwe verordening voor Wmo en Jeugdhulp behandeld. Een onderwerp van belang voor onze VVD-fractie, vooral vanwege de excessieve kostenoverschrijdingen in het sociale domein. Deze overschrijdingen leidden uiteindelijk tot de noodzaak om elders ongewenste bezuinigingen door te voeren of de lasten voor de Assenaren te verhogen. Reden voor de fractie om uitermate kritisch te zijn op dit punt.

 

Bij de overheveling van taken op het gebied van Wmo en Jeugdhulp was de achterliggende gedachte dat de gemeentelijke overheden veel efficiënter zouden kunnen werken dan Rijk en provincie omdat zij dichter bij de hulpvrager staan. Daarom is bij overheveling ook een forse korting op de beschikbaar gestelde budgetten toegepast. In plaats van een forse besparing blijken echter juist excessieve kostenstijgingen te ontstaan.

 

Hiervoor zijn onder meer de volgende redenen aanwijsbaar;

-      De nabijheid van de toegang tot de voorzieningen op gemeentelijk niveau werkt in de praktijk drempelverlagend. De zorgvraag nam dus toe in plaats van af.

-      De indicatiestelling werd niet meer centraal geregeld (CIZ) maar werd lokaal, per gemeente uitgevoerd. Bij de gemeenten was echter niet voldoende expertise beschikbaar. De indicatiestelling werd grotendeels overgelaten aan de zorgaanbieders. Dit werkt kostenverhogend omdat in voorkomende gevallen zwaarder is geïndiceerd dan noodzakelijk.

-      Na overheveling diende de bestaande zorgverlening zoveel mogelijk te worden gecontinueerd. Dat had voor Assen tot gevolg dat er aanvankelijk ruim 300 zorgaanbieders werden gecontracteerd. Door dit grote aantal werd de regie een lastig punt, men had zeker niet altijd voldoende overzicht.   

 

Voor de VVD-fractie was vooral het tweede punt, de indicatiestelling, een belangrijk gegeven. Wij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op een meer onafhankelijke en scherpere indicatiestelling.

 

Dit blijkt nu in de nieuwe verordening beter vorm te zijn gegeven. Middels de toegang tot de zorg beschikt de gemeente, in samenspraak met de inwoner nu over meer ‘knoppen’ om betere sturing te geven aan het proces van indicering.

Daarmee wordt verder invulling gegeven aan de wens van de fractie om via de indicatiestelling te komen tot een betere regie en daarmee een meer kosteneffectieve zorgverlening. Om die reden hebben wij graag ingestemd met de vaststelling van de verordening.
We blijven de ontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen.

 

Frans van Kemenade

Plaatsvervangend raadslid